GDPR

GDPR EN PRIVACY

1. ALGEMEEN


RS Corsica hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven, over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. RS Corsica houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).  Bij vragen of opmerkingen kan je steeds onze DPO (Data Protection Officer) ofwel functionaris voor de gegevensbescherming raadplegen.


Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:


 • Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • Verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om je uitdrukkelijke toestemming, als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen, zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen attent maken en deze willen  respecteren.


Als RS Corsica zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:


Rode Ster Corsica vzw

T.a.v. DPO Filip Mariën

Zetel: Zilverberklaan 6A, 2580 Putte

E-mailadres: info@rscorsica.be2. WAAROM VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?


Je persoonsgegevens worden door RS Corsica verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:


 • Het versturen van nieuwsbrieven, uitnodigingen, t.b.v. fondsenwerving (gerechtvaardigd belang).
 • Het verkrijgen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting).
 • Het tegemoet komen aan de voorwaarden van de verzekeraar (bv. arbeidsongevallen hospitalisatie e.d.).3. WELKE GEGEVENS VERWERKEN WE?


Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 

 • Identificatiegegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
 • Identiteitsgegevens uitgegeven door overheid - identiteitskaartnummer
 • Rijksregisternummer
 • Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit4. WIE VERWERKT DE GEGEVENS?


De gegevens worden verwerkt door het secretariaat van RS Corsica vzw.5. MINDERJARIGEN


Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.6. BEWAARTERMIJN


RS Corsica bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. De persoonsgegevens van de leden worden tot het einde van hun lidmaatschap bewaard.7. BEVEILIGING VAN DE GEGEVENS


Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:


 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van de persoonsgegevens.
 • Alle personen die namens RS Corsica van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • We testen en evalueren onze maatregelen minstens éénmaal per jaar.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.8. JE RECHTEN OMTRENT JE GEGEVENS


Je hebt recht op inzage, kopie, of aanpassing van de persoonsgegevens die wij verwerken hebben. Via het hoger vermeld adres kun je ons hiervoor contacteren.

Tevens kan je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.9. VERSTREKKING AAN DERDEN


De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Voorbeelden hiervan zijn LVL vzw, de federatie die de competitie inricht waartoe RS Corsica is aangesloten en Sporta Federatie voor wat de verzekeringspolis betreft. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft. Deze toestemming kan te allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.10. KLACHTEN


Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met onze DPO op te nemen.

Je hebt ook altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA): Drukpersstraat 35 - 1000 Brussel, www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.11. WIJZIGING PRIVACYVERKLARING


RS Corsica kan de privacyverklaring steeds wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op 4 augustus 2018.